Skip to content Skip to footer

Samtalesirkelen er en gratis støttesirkel – et trygt rom skapt for Palestina-venner og spesielt for norsk-palestinere i Norge. Samtalesirkelen er til for å dele tanker, følelser og opplevelser fra egen hverdag som knytter seg til den massive krigføringen som sivilbefolkningen i Gaza opplever, og den humanitære krisen i Palestina. Gruppene ledes av team med erfarne psykologer og psykologistudenter som introduserer ulike temaer og tilrettelegger for gode samtaler i gruppen. Dette er ikke et terapeutisk tilbud, men en mulighet til å møte et fellesskap, lufte utfordringer og utforske måter å håndtere vanskelige følelser på.

Teamet i støttesirkelen består av fem psykologer og to psykologstudenter. Disse har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, NAV, traumefeltet, rusomsorgen, familievernkontor og arbeid med familier knyttet til barneverntjenesten og flyktningstjenesten. Teamet er opptatt av å tenke helhetlig, der fokuset ikke bare er på det fysiske eller det psykiske, men også de sosiale faktorene og konteksten deltagerne lever i.

Ved behov for mer hjelp loses deltagere til mer egnet tilbud.

Dette pilotprosjektet vil ha plass til 12-15 deltakere for å sikre en interaktiv og trygg atmosfære.

Vi vil gi informasjon om ivaretagelse av sin mentale helse i utfordrende tider når krigsbildene er så tett på oss alle, vi går også gjennom temaer flere forholder seg til i kjølvannet av den humanitære krisen. Kraften ligger først og fremst i det å være en gruppe og kunne gjenkjenne og relatere seg til hverandre.

Følgende temaer vil bli tatt opp i løpet av møtene:

·      Åpning og felles utforskning: Introduksjon av erfaringer og forventninger

·      (Familie)bånd i tider med uro: utforskning av reaksjoner og samspill

·      Solidaritet balansert med egenomsorg og selvivaretagelse

·      Empowerment gjennom fellesskap: å finne og bruke personlige styrker for en større mening

·      Avslutning og veien videre: refleksjon og selvledelse

Det er viktig å merke seg at dette ikke er en erstatning for profesjonell helsehjelp, men heller et supplementært tilbud for å fremme fellesskap og støtte blant deltakerne.

Ønsker du å delta eller trenger mer informasjon – ta kontakt med oss!

Subtitle

Følg oss i sosiale medier